لینک های دسترسی

عربستان سعودي کمک بزرگي را براي لبنان اعلام کرده است


نمايندگان در اين کانفرانس بين المللي به رهبران لبنان تعهد سپرده اند که براي کشور جنگ زده لبنان کمک هاي عاجل بشري را فراهم ميسازند .

در بياينه منتتشر بروز چهار شنبه ، شرکت کنندگان در جلسه منعقده روم از اين اعلاميه اسرائيل ، که راه هاي بشري بشمول پرواز طيارات به ميدان هوائي بين المللي بيروت را براي تحويل دهي مواد تعاوني اجازه ميدهد، استقبال کردند . نمايندگان همچنان موافقه کردند که يک کانفرانس مرکب از کشور هاي کمک دهنده را جهت تعاون در بازسازي اقتصاد لبنان در فرجام خشونت در بين تندوردان حزب اله و اسرائيل داير مي کنند .

در عين حال ، يک قافله از عراده هاي حامل مواد بشري ملل متحد به شهر جنوبي تاير لبنان مواصلت کرده است . اين قافله مرکب از ده عراده ، حدود ۹۰ تن مواد غذائي ، مواد و تجهيزات طبي را بساحه اي رساند که شديداً ذريعه قواي اسرائيلي بمباردمان شده است .

همچنان سه طياره اردني حامل يک شفاخانه سيار و مواد وتجهيزات طبي ، به ميدان هوائي بيروت مواصلت نمود . اين اولين دسته طياراتي بود که از هنگاميکه حملات هوائي اسرائيل بطور موثر ميدان هوائي بيروت را در در دو هفته قبل مسدود کرد ، به آن فرود آمدند .

XS
SM
MD
LG