لینک های دسترسی

تخليه بنگله ديشي ها از لبنان


اولين گروه بنگله ديشي ها اوايل امروز يکشنبه از لبنان جنگ زده به داکه مواصلت کردند.

اين اولين دسته ۱۳۲ بنگله ديشي ، بشمول زنان و کودکان ، به کمک موسسه مهاجرين و پناهندگان ملل متحد ، که داکه قبلاًاز آن خواسته بود حدود ۱۰ هزار از بنگله ديشي هارا از لبنان خارج سازد، به پابتخت بنگله ديش مواصلت نمودند

مامورين موسسه مهاجرين و پناهندگان ملل متحد گفتند حدود ۱۵۰ بنگله ديشي ديگر در اولين پروا ز ممکن طياره به داکه انتقال داده خواهند شد و ديگران آنها را تعقيب خواهند کرد .

مامورين و بنگله ديشي هاي بازگشته گفتند بسياري از بنگله ديشي ها بخاطر از دست دادن معاشات بلند مشاغل شان در لبنان ، مايل نيستند به بنگله ديش برگردند .


XS
SM
MD
LG