لینک های دسترسی

فعاليتهاي اقتصادي در ايالات متحده در ماه جولاي


فعاليتهاي اقتصادي در ايالات متحده در ماه جولاي ۱۱۳ هزار محل کارهاي جديد را بوجود آورد که اين رقم از پيشگوئيهاي مبصرين اقتصادي که توقع داشتند ۱۴۲ هزار جاهاي کاري جديد بوجود آورد، خيلي پائين است. تعداد بيکاران درين ماه به چهار عشاريه هشت فيصد بلند رفت در حاليکه در ماه قبل اين رقم چهار عشاريه شش فيصد بود. نتايج بطي شدن رشد اقتصادي خبر خوشي تلقي ميگردد چون فشار بالا بردن ربح جهت جلوگيري تورم اقتصادي را از بانک مرکزي رفع مينمايد.

کارلوس گوتيرز وزير تجارت ايالات متحده ميگويد بطي شدن رشد اقتصادي، اقتصاد کشوررا موازنت ميبخشد.

"شما بياد داريد که در سه ماه اول سال جاري رشد اقتصادي ما پنج عشاريه شش فيصد بود. اين رقم خيلي بلندي بود. بنظر من به بسيار کسان مايۀ تعجب گرديد. بسياري کسان در تشويش بودند که آيا اقتصاد ما بيش از حد داغ گرديده است. در سه ماه دوم اين رقم به دونيم فيصد پائين آمد. آنچه درين سه ماه معلوم گرديد شايد اوسط واقعي رشد اقتصادي براي سال جاري باشد."

بانک مرکزي که از سال ۲۰۰۴ به اينطرف ۱۷ بارتشکيل جلسه داده و هر بار ربح بانکي را چهاريک فيصد بالا برده است، بروز سه شنبه هفتۀ آينده تشکيل جلسه خواهد داشت و توقع ميرود ربح بانکي را بار اول بالا نبرد.

XS
SM
MD
LG