لینک های دسترسی

حبس عمري يک   قوماندان سابق قواي محافظ  رياست جمهوري تاجکستان


محکمه عالي تاجکستان يک قوماندان سابق رياست جمهوري تاجکستان را به جزاي حبس ابد محکوم کرده است.

محکمه بروز جمعه «غفور مرزايف » و ۱۵ همدست اورا در الزام توطهه کودتا عليه (امام رحمانف) رئيس جمهور تاجکستان مقصر شناخت، اما همدستان او را به عرصه هاي مختلف حبس الي ۱۶ سال محکوم کرد .

مرزايف، که الزامات عليه خودرا انکار و رد مينمود ،در سال ۲۰۰۴ بازداشت شد و اما محاکمه او در ماه جنوري سال جاري يافت . فعالين مخالف حکومت رحمانف ميگويند رئيس جمهور تاجکستان سعي ميدارد براي تقويه و استحکام موقف خود مخالفين سياسي خودرا از سر راه بردارد .

XS
SM
MD
LG