لینک های دسترسی

تندروان قبايلي پاکستان در وزيرستان شمالي دفتر تاسيس کردند.


تندروان قبايلي پاکستان در منطقۀ قبايلي وزيرستان شمالي دفتري را باز کرده اند تا يک متارکۀ تازه را بين حکومت و تندروان طرفدار طالبان تطبيق کنند.

ساکنين شهر ميران شاه، در نزديک سرحد افغانستان ميگويند در مورد هويت دقيق اين افراد که دران شهر دفتر باز کرده اند، متيقن نيستند.

منطقۀ آشوب زدۀ وزيرستان شمالي يک مخفيگاۀ معلوم بقاياي طالبان و تندروان القاعده است که ازانجا به افغانستان داخل ميشوند.

قواي نظامي پاکستان ريش سفيدان قبايلي را در منطقه تشويق کرد تا در ماۀ جاري با تندروان قبايلي توافقي را بامضا برسانند. بموجب اين توافق، اگر تندروان، جنگجويان مربوط القاعده را خلع سلاح و يا اخراج کنند و حملات خود را در داخل پاکستان و افغانستان متوقف سازند، قواي نظامي پاکستان سرکوبي منطقۀ سرحدي را متوقف خواهد ساخت.

XS
SM
MD
LG