لینک های دسترسی

Breaking News

کابينۀ اسرائيل شموليت حزب مليت پرستان افراطي را به ائتلاف منظور کرد.


کابينۀ اسرائيل طي راي گيري اي شموليت جناح مليت پرست افراطي را به حکومت منظور نموده، ائتلاف حاکم را توسعه داد.

کابينه با اکثريت آرا تقرر اڤيگدور ليبرمن رهبر حزب يسرائيل بيتي نو را بحيث وزير تصويب نمود.

شامل ساختن حزب ليبرمن به حکومت ايهود اولمرت، صدراعظم، به ائتلاف در پارلمان اسرائيل اکثريت ثابت تر ميدهد. ائتلاف حاکم آقاي اولمرت اکنون در پارلمان ۱۲۰ عضوي ۷۸ کرسي دارد.

قرار است ليبرمن بعد از قبولي توسط پارلمان در طول روز، بحيث وزير حلف وفاداري ياد کند. او بحيث معاون صدارت براي امور تهديد هاي استراتژيک عليۀ اسرائيل ايفاي وظيفه کرده و توجۀ خود را به ايران متمرکز خواهد ساخت.

حزب چپي اعتدالي کارگر اسرائيل بروز يکشنبه طي جلسۀ کميتۀ مرکزي تصويب نمود که در ائتلاف با يسرائيل بيتي نو باقي بماند و در نتيجه راه را توسعۀ ائتلاف هموار ساخت.

XS
SM
MD
LG