لینک های دسترسی

Breaking News

تصادمات مظاهره کنندگان  با پليس در آستراليا


د ر خارج يک جاده شهر ملبورن آستراليا ،که در آن تعدادي از مامورين کشورهاي داراي اقتصاد قوي تشکيل جلسه داده اند ، تصادمات شديدي بين پليس ضد شورش و يک دسته از احتجاج کنندگاني رخ داده است که لباس هاي سفيد در برکرده و رو هايشانرا پوشانيده اند.

پليس در ملبورن براي متفرق ساختن مظاهره کنندگاني که بوتل ها را بسوي شان پرتاب کرده وتلاش داشتند ،ازبين سد ها و موانع راه خود را به جانب هوتلي باز کنند که در آن جلسه « جي ۲۰ » امروز ۱۸ نوامبر آغاز شده است .

. گذارش دهندگان در ساحه مي گويند يک جمعيت دو صدنفري بوتل هاي خالي ، سنگ و مواد فضله را بر افراد پليس پرتاب مي کنند . ازجراحاتي گذارش داده نشده است .

جلسات دوروزه « جي ۲۰» وزراي ماليه کشور هاي صنعتي پيشرفته وبانکداران مرکزي محتملاً بر گفت و شنودهاي به بن بست رسيدهء سازمان تجارت جهاني ، کمک هاي خارجي ، نفوس و جمعيت ها ي سالخورده و همچنان بر تاثيرات بلند رفتن نرخ ربح بانکي و تغييرات وضع جوي متمرکز خواهد شد .

XS
SM
MD
LG