لینک های دسترسی

Breaking News

گروۀ مطالعۀ عراق ميگويد مشي بش کار نميدهد.


يک گروۀ متخصصين بسويۀ عالي ميگويد مشي جورج بش، رئيس جمهور در عراق «کار نميدهد» و خواستار تغير عمده در استراتژي ايالات متحده شده است.

لي هملتن، يکي از دو رئيس اين گروه حين صدور گزارش گفت کميسيون سفارش ميکند که تا ربع اول سال ۲۰۰۸ همۀ لواهاي محاربوي که براي حفاظت قوا لازمي نيستند از عراق خارج شوند.

هملتن گفت اين کميسيون سه سفارش کليدي دارد، تغير در ماموريت اساسي قواي امريکائي در عراق، عمل فوري توسط حکومت عراق جهت رسيدن به اهداف، و مساعي جديد و تقويه يافتۀ دپلوماتيک و سياسي در عراق و منطقه.

جيمز بيکر، وزير خارجۀ سابق و رئيس ديگر کميسيون گفت کميسيون خواستار يک افزايش پنج برابر در عساکر امريکائي که با عساکر عراقي همراهي ميکنند، شده است که تعداد آن عساکر امريکائي را از چهار هزار به ۲۰ هزار بلند ميبرد. اما بيکر گفت کميسيون خواستار افزايش در تعداد مجموعي عساکر امريکائي در عراق نميشود زيرا باين تعداد عساکر موجود نيست که به آنجا فرستاده شود.

بيکر همچنان خواستار مساعي تشديد يافتۀ دپلوماتيک گرديده که شامل تماس با ايران و سوريه ميباشد.

اين کميسيون بعد از ماه ها ارزيابي اوضاع عراق گزارش خود را امروز رسما در قصر سفيد به رئيس جمهور ايالات متحده ارائه کرد. رئيس جمهور براي يک ساعت با کميسيون ملاقات نمود.

آقاي بش گفت اين گروه، ارزيابي شديدي از اوضاع عراق نمود. او گفت گزارش پيشنهادات جالبي دارد و او آنرا جدي ميگيرد.

جورج بش، رئيس جمهور هفتۀ گذشته گفت عساکر ايالات متحده تا وقتي در عراق باقي خواهند ماند که ماموريت شان خاتمه بيابد. وزارت دفاع يک مطالعۀ جداگانۀ مشي عراق را روي دست گرفته است.

XS
SM
MD
LG