لینک های دسترسی

Breaking News

سوانح نيازوف


سفر مراد نيازوف، رئيس جمهور فقيد ترکمنستان کنترول شديد را بر پنج مليون نفوس کشورش حفظ ميکرد و خود را رئيس جمهور عمري اعلان کرده بود و همۀ مخالفين را سرکوب مينمود.

امروز بعد از اعلام مرگ او بيرق ها نيمه برافراشته بود و مقامات مراسم جشن سال نو را فسخ کردند.

آقاي نيازوف در سال ۱۹۸۴ وقتي ترکمنستان يک جمهوريت شوروي بود بقدرت رسيد. وقتي کشورش شش سال بعدتر استقلال خود را بدست آورد، او کنترول را نگهداشت.

رهبر ۶۶ س الۀ ترکمنستان در سال ۲۰۰۲ به تعقيب يک سؤ قصد ناکام سرکوبي وسيعي را براه انداخت. او همچنان يک کيش وسيع شخصيت پرستي را ترويج کرده خود را ترکمن باشي، يعني رهبر ترکمن ها لقب داد.

شاگردان مکاتب در ترکمنستان مکلف بودند بيانات رئيس جمهور را مطالعه کنند. او همچنان رسماً يک ماۀ سال را بنام خود و يکي ديگر را هم بنام مادر خود ملقب ساخت.

نيازوف از عوايد نفت سرشار کشورش براي اعمار مجسمه هاي بزرگ و قصرهاي مجلل در سراسر کشور بافتخار خودش استفاده کرد.

گروه هاي مدافع حقوق بشر حکومت او را به زنداني ساختن مخالفين و مقيد ساختن آزادي هاي سياسي متهم ساخت.

ايالات متحده روش ترکمنستان را بمقابل ژورناليست ها و اقليت هاي مذهبي دران کشور عمدتاً مسلمان مورد انتقاد قرار داد. اما تحت حکمروائي نيازوف حکومت ترکمنستان يک پشتيبان عمدۀ جنگ تحت رهبري ايالات متحده در افغانستان بود.

XS
SM
MD
LG