لینک های دسترسی

Breaking News

جنگ بين اسلاميست ها و عساکر حکومتي در جنوب صوماليه ادامه دارد.


امروز جنگ بين عساکر حکومتي بحمايت ايتيوپيا و قواي اسلاميست در جنوب صوماليه ادامه دارد.

امروز جنگ تازه اي در شهر ايدالي رخ داد. دو جانب قبلاً در طول هفته نيز درين شهر جنگيده بودند. شاهدان عيني قبلاً ديده بودند که تانک هاي ايتوپيائي بخط مقدم جبهه داخل شد.

هردو جانب ادعا کرده اند که صدها عسکر جانب مقابل را شام سه شنبه کشته اند. هيچ يک ازين ادعاها بطور مستقل تائيد نشده است.

همۀ جنگ ها در مناطقي در نزديک بايدوا، مرکز حکومت غير مذهبي بهره مند از پشتيباني ايتيوپيا، رخ داده است.

اسلاميست ها رقيب قوي حکومتي اند که در خارج بايدوا قدرت کمي دارد.

XS
SM
MD
LG