لینک های دسترسی

Breaking News

حکومت صوماليه در صدد وضع مقررات نظامي است.


حکومت مؤقت صوماليه بر اعضاي پارلمان فشار وارد ميکنند تا وضع مقررات نظامي را براي ۹۰ روز در مقديشو، پايتخت آن کشور تصويب کنند.

حسين عيديد، معاون صدراعظم مؤقت ميگويد پارلمان شايد بزودي حتي فردا تشکيل جلسه داده، روي اين پيشنهاد مباحثه نموده و متعاقباً راي گيري کند.

قواي اسلاميست که مقديشو را براي شش ماۀ گذشته کنترول ميکرد هفتۀ گذشته وقتي پايتخت را ترک کرد که قواي حکومتي و متحدين قوي تر ايتيوپيائي شان، بسوي مقديشو پيشروي کردند.

شاهدان عيني ميگويند مليشياهاي محلي و ساکنين مقديشو يک هدايت حکومت را براي مردم که اسلحۀ خود را تسليم نمايند، تقريباً ناديده گرفته اند.

در عين زمان، عساکر حکومتي و ايتيوپيائي جنگجويان اسلاميست را که بجنوب صوماليه، نزديک سرحد کينيا فرار ميکنند، تعقيب مينمايند. رهبران اسلاميست سوگند ياد کرده اند که باوجود شکست نظامي بجنگ ادامه خواهند داد.

کينيا امروز عساکر تقويتي را بسرحد فرستاد تا از عبور جنگجويان از سرحد جلوگيري کرده باشد.

XS
SM
MD
LG