لینک های دسترسی

روسيه و روسيۀ سفيد روي قطع جريان نفت مذاکرات عاجل را براه انداختند.


هيئت هاي روسيه و روسيۀ سفيد جهت بحث روي اختلافات در قسمت انتقال مواد نفتي که جريان نفت را به اروپاي غربي قطع کرده، مذاکره ميکنند.

اين مذاکرات به تعقيب اقدام روز دوشنبۀ روسيه در قسمت قطع جريان نفت از طريق يک پايپ لاين عمده که از روسيۀ سفيد ميگذرد، براه افتاد.

بروز دوشنبه، روسيه جريان نفت را از طريق پايپ لاين موسوم به دوستي که از روسيۀ سفيد ميگذرد قطع کرده و همسايۀ خود را بسرقت مواد نفتي متهم کرد. ماسکو ميگويد روسيۀ سفيد از روز شنبه باينطرف ۷۹ هزار تن مواد نفتي اي را گرفته که بايد به مشتريان روسيه به اروپاي غربي ميرفت. روسيۀ سفيد ميگويد اين مواد نفتي را بعنوان تضمين پرداخت ماليات جديد قيد کرد که بر صادرات نفت روسيه از طريق قلمرو روسيۀ سفيد وضع کرده است.

انگلا مرکل، صدراعظم آلمان از قطع جريان نفت روسيه انتقاد نموده گفت اعتماد اروپائيان را از روسيه منحيث فراهم کنندۀ انرژي از بين ميبرد.

خانم مرکل امروز در برلين اين قطع جريان نفت را غير قابل قبول خوانده گفت ماسکو قبل ازين اقدام با حکومات اروپائي مشوره نکرده بود.

XS
SM
MD
LG