لینک های دسترسی

Breaking News

تغيرات هوا و گرم شدن زمين


هفتۀ گذشته ، برج ايفل پاريس بعنوان يک عمل سمبوليک که ختم يک کنفرانس يک هفته يي ملل متحد روي تغيرات در اوضاع جوي بود ، خاموش شد.

اين کنفرانس ، يکي از مفصل ترين گزارش عملي تا امروز در بارۀ گرم شدن کرۀ زمين ميباشد ، نشر کرد. هيت بين الحکومتي روي تغيرات اوضاع جوي ميگويد ، «ما اميدواريم که اين گزارش مردم را قانع سازد که تغير حرارت زمين يک امر واقعي ايست.»

صْد ها کار شناس و مقام حکومتي که از ۱۰۰ حکومت نمايندگي ميکردند ، باين نتيجۀ رسيدند که سوختان انرژي فوسيل و ساير فعاليتهاي انساني مسئول گرم شدن زمين است ، و اين گرم شدن احتمال دارد قرن ها دوام نمايد.

سوزان سالمن يکي از خطابه دهندگان ميگويد. "اگر شما اين افزايش سريع و قابل توجه عصر صنعت را تماشا کنيد، در ميابيد که هيچ سوالي نيست که افزايش در اين غازات ، بخاطر فعاليت هاي انسانها صورت ميگيرد. دکتر حکيم ستاينر ، رئيس پروگرام محيط زيست ملل متحد ميگويد: "ما در عين زمانيکه تغيرات در درجۀ حرارت زمين را بحيث يک چالش واقعي قرن ميدانيم به تعهدات روش طراحان پاليسي ، رهبران سرمايه و کار و رهبران جوامع مدني نيز مينگريم."

بعضي نمايندگان خواهان پيشنهادات مشي وپاليسي در اين گزارش بودند که از استقادۀ وسيعتر از منابع انرژي قابل تجديد گرفته تا انکشاف تکنالوژي به اصطلاح انجنيري زمين ميرسيد يعني طورمثال آئينه هاي بزرگ در فضا ، تا مقداري اشثعۀ آفتاب را منحرف سازد.

راجر انگل يک ريسرچ کنندۀ در يونيورستي اريزونا امکانات پرتاب مقادير زياد دسک هاي کوچک پلاستيکي را در مدار زمين آزمايش ميکند تا زمين را براي شکستاندن ويا منحرف کردن يک مقدار کم اشعۀ آفتاب ، محافظت نمايد. تاثير اين اقدام شايد درجۀ حرارت زمين را واپس به معيار قبل از عصر صنعت برگرداند.

اين نظرات در مرحلۀ بسيار تجربي قراردارد. مايکل مک کارکين عالم سانيس مي گويد. يک تعدا زياد کار هاست که ما مي توانيم فعلاً انجام دهيم. اول بسياري تکنالوژي هاي مختلف موثرو کم مصرف موجود است.

و آنچه ما ميتوانيم انجام دهيم اينست که قبل از آنکه ما به تکنالوژهاي مربوط به زمين برويم، بهر اندازۀ که ميتوانيم از آن تکنالوژي ها استفاده کنيم.

مک کارکين مثل بسياري علماي ديگر در کنفرانس پاريس گفت ، توجه فوري بايد به کاهش در کاربن داي اکسايدي جلب شود که ناشي از سوخت انرژي در اکزاس موتر هاست . نه اينکه براي يافتن راه حل براي مشکل گرمي زمين ، به فضا توجه نمائيم.

بهر حال بايد گفت که گرم شدن درجۀ حرارت زمين يک واقعيت است وانسان ها بايد در زمينه مواظب باشند.

XS
SM
MD
LG