لینک های دسترسی

اولمرت تقاضاي پيريتس را جهت متوقف ساختن کاوش ها رد کرده است.


گزارش هاي وسايل نشراتي در اسرائيل حاکيست که ايهود اولمرت صدراعظم تقاضاي وزير دفاع خود را مبني بر متوقف ساختن مرمت کاري در نزديک مسجد الاقصي در بيت المقدس، رد کرده است.

گزارش ها از قول دفتر صدراعظم ميگويد کاري که جريان دارد، بکسي ضرر وارد نميکند.

وسايل نشراتي ميگويند امير پيريتس، وزير دفاع اسرائيل بروز چهارشنبه به صدراعظم نوشته بخاطر بيم تشديد تشنج و بدتر شدن وضع امنيتي، توقف فوري کار را خواستار گرديد.

رهبران مسلمانان از اسرائيل تقاضا کرده اند تا کار را بر معبري به حرم شريف متوقف سازند که به مسجد الاقصي و ساير اماکن مقدس اسلامي منتهي ميشود.

جامعۀ عرب بروز شنبه يک جلسۀ عاجل را داير ميکند تا مرمت کاري هاي اسرائيل را مورد بحث قرار دهد.

مسلمانان ميگويند اين مرمت کاري مسجد را بمخاطره ميافگند.

XS
SM
MD
LG