لینک های دسترسی

Breaking News

خشونت در صوماليه


شاهدان در پايتخت صوماليه مي گويند درحملات با هاوان و بم هاي دستي در پايتخت آن کشور دست کم سه تن هلاک و چندين تن زخمي شده اند.

گذارشها مشعر است حد اقل دو تن هنگامي کشته شدند که مهاجمين امروز شنبه گلوله هاي هاوان را بر يک ساحه مسکوني مقديشو شليک کردند و يک تن زماني زخمي شد که مهاجمين بم هاي دستي را به يک هوتلي انداختند که در آن يک کانفرانس صلح و آشتي داير مي گرديد.

از هنگاميکه حکومت موقت صوماليه ، که متحد ايتوپياست ، اسلاميست هاي بنيادگرا از قدرت خلع و آنها را در ماه دسامبر به خارج از کشور فراري ساخت، پايتخت صوماليه دچار خشونت هاي متفرق بوده است. مقامات مسئوليت اين حمله را بدوش اسلاميست ها ي انداخته اند که عهد کرده اند منبعد عليه حکومت صوماليه از جنگ ونبرد هاي چريکي استفاده کنند.

اتحاديه افريقائي توانسته است تا کنون يک دسته قواي حفظ صلح چهار هزار نفري را جمع آوري کند ، که بسيار کمتر از قواي هشت هزار نفري است که اتحاديه افريقائي مدعي است براي تعويض عساکر ايتوپيائي، بايد فراهم گردد.


XS
SM
MD
LG