لینک های دسترسی

Breaking News

ادارۀ ذروي ملل متحد کاهش در کمک ذروي به ايران را تصويب کرد.


ادارۀ ذروي ملل متحد، بخاطر نگراني ها که تهران شايد تحت پوشش پروگرام ذروي ملکي براي توليد اسلحۀ ذروي کوشش ميکند، کاهش هاي عميقي را در پروژه هاي کمک تخنيکي به ايران تصويب کرده است.

هيئت مديرۀ ۳۵ عضوي ادارۀ بين المللي انرژي ذروي امروز تصميم گرفت تا تقريباً بيش از مناصفۀ ۵۰ پروژۀ امداد به ايران را يا کاهش دهد و يا قطع کند.

علي اصغر سلطانيه، سفير ايران به آن اداره باين تصميم واکنش نشان داده گفت کاهش در کمک به پروگرام غني سازي ذروي ايران ارتباط ندارد. او گفت ايران به غني سازي يورانيم ادامه خواهد داد.

اين اقدام ادارۀ بين المللي انرژي ذروي به تعقيب تصويب قطعنامۀ ماۀ دسمبر شوراي امنيت ملل متحد صورت گرفت که انتقال کمک و تکنالوژي مربوط به فعاليت هاي ذروي و پروژه هاي راکت ايران را منع ميسازد.

ايران آن قطعنامه را که همچنان تقاضا کرد تهران پروگرام غني سازي يورانيم خود را طي ۶۰ روز قطع کند، ناديده گرفت.

بروز چهارشنبه، ايران يک تقاضاي اتحاديۀ اروپائي را براي قبولي تقاضاهاي ملل متحد در بدل رفع همزمان منع کمک هاي تکنالوژي، رد کرد.

XS
SM
MD
LG