لینک های دسترسی

Breaking News

گزارش موسسه عفو بين المللي در مورد افغانستان


موسسه عفو بين المللي در گزارش سالانه خود در مورد افغانستان مينويسد:

حکومت افغانستان و شرکاي بين المللي ان نتوانستند امنيت را تأمين نمايند و عدم اطمنيان سياسي درجريان يکسال بيشتر شده است.

منازعات مسلحانه و بمباران هاي هوائي ، انفجارات انتحاري بم در بخشهاي جنوبي انکشور افزايش يافته است . حد اقل ۱۰۰۰تن از افراد ملکي کشته شده اند ، ضعف حکومت و قدرت قوماندانهاي منطقه و اثرات سؤ مواد مخدر بر حکمروايي قانون و حقوق بشر صدمه وارد کرده است.

افراد امنيتي حکومت بدون انکه جزا ببينند از حقوق بشر تخطي نموده اند. در ساحه قضايي ، ادارات پوليس و امور امنيتي ، اصلاحات اندکي بميان امده است.

تشدد در برابر زنان ادامه دارد. مدافعين حقوق بشر منجمله زنان هدف قرار گرفته و کشته شده اند.

صحبت در مورد تخطي از حقوق بشري بطور فزاينده اي خطرناک است. جنگ د ربخشهاي شرقي و جنوبي افغانستان شديد تر شده که اثرات زيان اوري در بخشهاي ديگر کشور ببار اورده است.

هزاران افغان بخاطر جنگ ها وخشکسالي مجبور به فرار از خانه هاي شان گرديده اند. قواي ايساف برهبري ناتو ساحه عمليات خود را در جنوب افغانستان بيشتر ساخته و بر ايجاد ثبات و امنيت متمرکز نموده است.

عمليات « آزادي پايدار» برهبري ايالات متحده به عمليات هاي شان عليه دهشت افگني ادامه داشت.

ادارات حقوق بشر و ملل متحد نگراني شانرا در مورد قواي بين المللي و عساکر افغان ابراز داشتند و ملل متحد بصورت مکرر کشتار افراد ملکي افغانستان را تقبيح نموده و از مقامات افغان و ايالات متحده تقاضا کرده است تا در جريان جنگ با شورشيان مصؤنيت افراد ملکي را تضمين نمايند.

موسسه عفو بين المللي فهرست منازعات و تخطي ها را در گزارش ارائه کرده و در اخر مينويسد بين ماههاي جولاي واکتوبر تخمين شده است که ۱۵۰۰ نفر بخاطر منازعات از جاههاي شان بيجا شده اند بشمول صد ها نفرييکه بخاطر بمباران هوايي درولايات قندهار ، ارزگان و هلمند بيجا گرديده اند.

عفو بين المللي در قسمت شورشهاي طالبان گزارش ميدهد که با استفاده از فضاي بي قانوني ، مخصوصا در قسمت جنوب ، طالبان تجديد قوا نمودند.

قواي انها مسئوول نقص قوانين بين المللي بشري ميباشد، مانند تشدد هاي بدون تفريق و کشتن کسانيکه در جنگها دخيل نيستند ، روش نامناسب و شکنجه کسانيکه بر ايشان کنترول دارند.

عفو بين المللي يک فهرست افرادي را که در ولايات جنوبي از جانب طالبان کشته شده اند با تاريخ و محل ان ارائه کرده است. زيرعنوان حکومت ضعيف ، موسسه عفو بين المللي گزارش ميدهد که دسترسي حکومت مرکزي محدود است.

بي امني ، بحکمروايي قانون صدمه رسانيده و يک محيط بدون مجازات را ببار اورده است.

والي ها در بعضي از ولايات خودسرانه و بدون مشوره مرکز حکومت ميکنند و بدون کدام مجازاتي از حقوق بشر تخطي ميورزند ، باوجود تقرر قضات ستره محکمه و مامورين عاليرتبه ديگر در قضا ، اصلاحات و بازسازي در قوه قضائيه هنوز هم بسيار بطي پيش ميرود.

مخصوصا در قسمت افراد پوليس و قواي امنيتي که به توقيف هاي غيرقانوني و شکنجه و روش نامناسب متهم ميباشند موسسه عفو بين المللي مثال هاي دقيق از چنين حالات را ارائه نموده است.

در گزارش عفو بين المللي زير عنوان توقيف هاي قواي بين المللي، نگاشته شده است که قواي ايالات متحده به توقيف ۵۰۰ نفر در پايگاه هوايي بگرام ادامه داده است که ادعا ميکند.

اين اشخاص با القاعده و طالبان ارتباط دارند. در گزارش حقوق بشر در مورد حقوق زنان و دفاع از حقوق بشري گزارش داده شده که وضع مدافعين حقوق بشري ، بدتر شده است.

اعضاي کمسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و نمايندگان سازمان هاي بشري انکشور با تهديد روبرو هستند.

اصلاحاتي که براي حفظ زنان تصويب شده بود مورد اجرا قرار نميگيرد و زنان بخاطر نقض عنعنات و رسوم توقيف ميگردند.

در قضاياي کشتن زنان و دختران بخاطرناموس و خود کشي هاي زنان افزايش بعمل امده است.

درين گزارش سالانه عفو بين المللي گفته شده است که در موارد قضايي حکومت چند گامي براي اجراات قوانيني که در سال ۲۰۰۵ به تصويب رسيده بود برداشته است.

و درباره آزادي بيان ، موسسه عفو بين المللي گزارش ميدهد باوجود تلاش براي محدوديت ان ، به آزادي بيان در جريان سال گذشته بصورت معقولي احترام صورت گرفته است.

XS
SM
MD
LG