لینک های دسترسی

گروۀ مدافع حقوق بشر از ايران تقاضا نمود تا اعدام خوردسالان را متوقف سازد


يک گروۀ بين المللي مدافع حقوق بشر از ايران تقاضا ميکند تا اعدام نوجوانان خوردتر از سن ۱۸ را متوقف سازد.

سازمان مراقب حقوق بشر ميگويد ايران نسبت بهر کشور ديگر بيشترين تعداد نوجوانان را اعدام ميکند.

آن گروه ميگويد ايران از سال ۲۰۰۴ باينطرف ۱۷ نوجوان را اعدام کرده است. گروۀ مراقب حقوق بشر ميگويد ايران نوجواناني را محکوم به اعدام نموده که بعمر۱۵ سالگي جرم شان را مرتکب شده بودند.

يک مامور اين سازمان ميگويد ايران بايد فرستادن نوجوانان را بپاي چوبۀ دار متوقف ساخته و با منع اعدام نوجوانان مکلفيت هاي بين المللي خود را برآورده سازد.

سازمان مراقب حقوق بشر ميگويد يگانه کشورهاي ديگري که از سال ۲۰۰۴ باينطرف نوجوانان را اعدام کرده سودان است که دو نوجوان را اعدام نموده و چين و پاکستان است که هر کدام يک، يک نوجوان را بپاي چوبۀ دار فرستاده است.

XS
SM
MD
LG