لینک های دسترسی

Breaking News

تندروان بر يک دستگاۀ توليد برق در لبنان راکت شليک کردند


مقامات لبناني ميگويند تندروان اسلاميست که در يک کمپ پناهندگان محاصره هستند، بر يک دستگاۀ توليد برق در شمال لبنان راکت شليک کرده جريان برق را بيک ساحۀ وسيع مختل ساختند.

مقامات ميگويند بعضي ازين راکت ها بر دستگاۀ توليد برق «دير امر» در نزديک کمپ پناهندگان فلسطيني نهرالبارد اصابت کرده باعث متوقف شدن دستگاه گرديد.

مقامات همچنان ميگويند دو عسکر در جنگ ها با تندروان فتح الاسلام که هنوز يک بخش کوچک آن کمپ فلسطيني را کنترول ميکنند، کشته شده است.

اردوي لبنان از تاريخ ۲۰ مي باينطرف کوشش ميکند اين تندروان را از کمپ اخراج نمايد. جنگ در منطقه باعث قتل بيش از ۲۰۰ نفر، بشمول بيش از ۱۲۵ عسکر حکومتي شده است.

از وقت جنگ داخلي سالهاي ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ باينطرف اين بدترين خشونت داخلي در لبنان ميباشد.

XS
SM
MD
LG