لینک های دسترسی

Breaking News

کرسچن ساينس مانيتر در بارۀ شهر تاريخي باميان


بعد از سقوط طالبان، کشور فرانسه زمريالي طرزي يکي از باستان شناسان مجرب افغان مقيم آن کشور را به اين درۀ تاريخي فرستاد تا به پژوهشها و حفريات افسانوي اش بپردازد.

هدف طرزي پيدا کردن بوداي خوابيده يا مجسمۀ خوابيدۀ کمتر از ۳۰۰ متر طول بود. اين مجسمه ده برابر مسجمۀ بوداي است که طالبان در سال ۲۰۰۱ آنرا توسط بم ويران کردند.

زمريالي طرزي با خود نقشۀ اين گنجينۀ منحصر بخود را آورده بود - نقشۀ قرن هفتم يک زاير چينايي را که همۀ جزئيات اين مجسمۀ عظيم را با تلاش و زحمت کشي خاصي ثبت نموده است.

ولي از مجسۀ بوداي خوابيده خبري نيست. داکتر طرزي بصراحت اذعان ميدارد که درعوض، خودش و ساير باستان شناسان گنجينه هاي ديگر تاريخي افغانستان کشف کردند.

آنچه داکتر طرزي وهمکارانش پيدا کردند بقاياي فرهنگي بود که مجسمه هاي بودا را ساخته است.

مايکل راکوتوزوينا يکي از همکاران آقاي طرزي، دو برج باستاني را کشف کرد که در بين اين دو برج شايد دروازۀ بسوي شهر پادشاه نشين باميان و محل زندگي مجسمه تراشان دو بوداي سنگي بوده است که حدود ۱۵۰۰ سال قبل تراشيده شده اند - همان مجسه هايي که توسط طالبان ويران گرديدند.

مجسمه هاي بودا مثالهاي واضح غناي فرهنگي اين محل باستاني بوده است. داکتر طرزي ميگويد، کشفيات تازه من کشفيات قديمي را در حاشيه قرار ميدهد.

او علاوه ميکند، خودش و همکارش جستجو براي پيدا کردن شهر پادشاه نشين بودايي را دوام خواهند داد، و شايد هيات همراه وي حفريات در گودالهاي نزديک شهر غلغله، ارگ و يا قلعۀ نظامي امپراطوري غوريان را که متعاقب پادشاهي بودايي ها آمده اند، آغاز کنند.

شهر تپه سفيد که با خرابه هاي قرن هاي گذشته پوشانيده شده، در قرن ۱۳ وقتي ويران گرديد که چنگيز خان باميان را تصرف کرد.

افسانه ها حاکي اند که وقتي پسر چنگيز در جريان محاصرۀ شهر باميان کشته ميشود او آنقدر خشمگين ميشود که حتي موشها در آن شهر را نيز از بين ميبرد.

همين واقعه به گذاشتن نام شهر غلغله که شهر فرياد و جيغ معني ميدهد، انجاميده است.

XS
SM
MD
LG