لینک های دسترسی

Breaking News

تقليل قابل ملاحظهُ در تعداد سياحين بين المللي به امريکا


وزارت تجارت امريکا مي گويد در سال ۲۰۰۵ رقم سياحيني که از امريکا ديدن نمودند، به مقايسه با سال ۲۰۰۰ بيشتر از دومليون کمتر بود.

بيشتر آنها از پنج کشور عمدهٌ برتانيه ، جاپان، جرمني، فرانسه و برازيل بود. مؤسسهُ سياحت گذارش ميدهد که آن مؤسسه تنها در سال ۲۰۰۵در حدود چهل و سه مليون دالر از درک مصرف سياحين زيان نموده است.

اتحاديهٌ سرمايه گذاران امريکا از دولت خواسته اند تا قيودات بر سياحين را کمتر ساخته و آنها را خير مقدم گويند.

اميريکن دسکور پارتنرشپ، از کانگرس مي خواهد تا يکتعداد از پيشنهادات را جهت افزايش تعداد سياحين تصويب نمايد.

يکي آنها، پرداخت ده دالر في نفر از بيست و هفت کشوري است که ضرورت به داشتن ويزه امريکا هنگام دوخول ندارند، البته در صورتيکه دورهٌ اقامت شان براي مدت نود روز يا کمتر باشد.

اين گروه مي گويد اين پيشنهاد در حدود ۲۰۰ مليون دالر را نصيب مؤسسهٌ سياحت و توريزم امريکا مينمايد.

تام رج وزير سابق امنيت ملي امريکا مي گويد: ارتباط ما با باقي جهان مربوط است به تماس باقي جهان با ما. اگر ما دسترسي و تماس را بهتر ميسازيم، ما شرايط مسافرت را بهتر ميسازيم ، البته به شکلي اين کار را انجام ميدهيم که امنيت را مورد سوال قرار ندهيم، در واقع ميتوان گفت که امنيت بهتر خواهد شد.

يک کمسيون ارزيابي سياحين، در آخرين گذارش خود که از دو هزار سياح بين المللي بعمل آمده آورده است ، در مورد پروسهٌ اخذ ويزه نظر پرسي نموده است.

قسمت اعظم اين عده گفته اند که امريکا بدترين سيستم ويزه دخولي را در جهان دارد. ۶۶فيصد شان گفتند بيم آنرا دارند که بخاطر اشتباهات کوچک ممکن براي ساعت ها زنداني خواهند شد.

تام رج ميگويد سرعت بخشيدن پروسهٌ درخواستي ويزه يک قدم مثبت خواهد بود.

تام رج ميگويد: ما ميتوانيم براي جهان بگوئيم که پروسهٌ سي روز وقت را در بر ميگيرد. يعني در ظرف سي روز با شما صحبت خواهيم نمود ، که مطلقاً اوضاع ديگر را ايجاد مينمايد. تعداد مصاحبه ها کمتر نمي باشد، بلکه آنها را به سرعت انجام ميدهيم.

تام رج ، پيشنهاد پرداخت پول را در بدل لغو ويزه براي اين کشور ها ، يک پيشنهاد منصفانه خواند. وي گفت اکثريت کشور ها از سياحين بين المللي فيص دوخولي و خروجي اخذ مينمايند.

XS
SM
MD
LG