لینک های دسترسی

Breaking News

رهبر آلمان اميدوار است جاپان کمک هايش را به افغانستان دوام دهد


انگلا مرکل صدراعظم جرمني ابراز اميد واري کرد که جاپان به حمايتش ازقواي تحت رهبري ايالات متحده در افغانستان دوام دهد.

خانم مرکل امروز چهارشنبه از جاپان بخاطر فراهم آوري تجديد مواد سوخت براي طيارات جت وکشتي ها در بحر هند تشکر کرد.

اگر قانون گذاران مخالف حکومت در توکيو مانع يک قانون خاص شوند که آن کشور را در فراهم آوري کمک مجاز ميسازد ، طرفداري جاپان از مساعي براي افغانستان به خطر مواجه خواهد شد.

پيروزي اخير حزب دموکراتيک مخالف حکومت جاپان که کنترول مجلس علياي پارلمان را بدست آورد، سوالاتي را در بارۀ چگونگي دوام حمايت جاپان از عمليات در افغانستان مطرح کرده است.

مخالفين نمي توانند اين قانون را تغير دهند اما ميتوانند آنرا در مجلس علياي پارلمان معطل سازند. حکومت جاپان مي گويد از مساعي تحت رهبري ايالات متحده در افغانستان حمايت ميکند.

XS
SM
MD
LG