لینک های دسترسی

Breaking News

مطالعۀ جديد نشان ميدهد که جامعۀ مسلمان امريکا سالانه قدرت خريداري ۱۷۹ مليارد دالر را در اين کشور دارند


مطالعۀ جديد يکه توسط يکي از بزرگترين شرکت هاي تبليغاتي امريکا به انجام رسيده است نشان ميدهد که جامعۀ مسلمان امريکا، سالانه قدرت خريداري ۱۷۹ مليارد دالر از امتعۀ بازار را در اين کشور دارند.

شرکت تبليغاتيJWT که اين مطالعه را انجام داده است حال با يک تعداد وسيعي از شرکتهاي ديگر مشغول کار است تا براي جلب مستهلکين بيشتر مسلمان ستراتيژي را طرح ريزي نمايد.

محمد الشينواي، از صداي امريکا، با نظري بر شهر (ديربورن) ايالت ميشگان که در نزديکي شهر ديترويت قرار دارد، و تعداد باشندگان مسلمان آن زياد است، اين شيوۀ جديد را مورد بررسي قرار ميدهد.

شرکت تبليغاتي JWT ميگويد شرکت هاي ساحۀ ديترويت با استفاده از جنبه هاي فرهنگي مسلمانان، برتري گرفته اند و ساحۀ تجارت خود را در بازار مسلمانان امريکا وسعت بخشيده اند.

(ان ماک) رئيس کشفيات جديد شرکتJWT ميگويد: «بعضي از عرضه کننده گان کالا که من صريحاً از آنان نام نخواهم برد، تبليغات رمضان را ميکنند و چون آنان آن جمعيت خاص را خطاب قرار ميدهند، قابليت جذب را دارد، و اين مستهلکين بسوي آن کالا هاي خاص کشانيده ميشوند.»

مطالعه نشان ميدهد که بين شش تا هشت مليون مسلمان در ايالات متحده بدنبال آنند تا شناسايي و احترام گردند و اين شرکت ها بايد تلاش نمايند تا اين جامعه را آزرده نساخته و يا آنان را فراموش ننمايند.

يکي از اين شرکت ها، شرکت سويدني (آيکيا) است که بيشتر لوازم منزل را بفروش ميرساند، و مغازۀ شان در نزديکي شهر (ديربورن) مشتريان بيشماري از مسلمانان را بخود جلب ميدارد.

به همين علت (آيکيا) با ناصر بيدون، رئيس اطاق تجارت امريکايي ها و اعراب مشوره مينمايد.

آقاي بيدون در مورد ميگويد: «آنچه را ما قادر شديم انجام دهيم آن بود که به آنان ياد دهيم چگونه در جامعۀ ما تبليغ نمايند، و اينکه جامعۀ ما به چي شکلي اطلاعات خود را بدست مي آورند، و چگونه مغازۀ مورد نظر خود را انتخاب مي نمايند و (آيکيکا) چگونه ميتواند کارگران خود را بوفق مراد جامعۀ ما تعليم دهد.»

کارگران (آيکيا) از تعليمات متناوع منفعت زياد برده اند و از اين راه با احتياجان جامعۀ مسلمان آشنا گرديده اند.

(ليزا الن) رئيس دفتر روابط عامۀ (آيکيا) ميگويد: «زمانيکه ما با جامعۀ عرب امريکايي، در مورد احتياجات شان صحبت مي نمايم، ما ميتوانيم در هر سطحي با آنان اتصال و بستگي احساس کنيم. براي (آيکيا) آنچه ارزش دارد، آنست که توليدات ما شايستۀ احتياجات زندگاني روزمرۀ شما باشد.»

تيمي از طراحان و بازاريابان شرکت ها از منازل مسلمانان امريکايي ديدن نمودند تا ملاحظه نمايند که به چي شکلي ميتوانند امتعۀ بازار را بروفق عادات مستهلکين اولويت دهند. يکي از پلان ها عرضۀ توليدات تزهيني براي ماه رمضان است و همچنان داخل نمودن گوشت حلال در مارکيت هاي امريکايي.

(اسماعيل هاکي) که يک مستهلک مسلمان است ميگويد که وي براي پيشکش ها خوشبين است: «مثآل وسايل تزهيني براي ماه رمضان، براي عيد رمضان هم، و يا گوشت حلال و يا البسۀ عيد»

شرکت هاي ديگر براي رفع احتياجات مسلمانان امريکايي، در نظر دارند تا دست به ابتکارات جديد زنند.

(امال بيري) معاون بانک کميرسيا ميگويد: «در حال حاضر، ما پروژۀ را بررسي مينمائيم تا شريعۀ اسلامي را کاملاً درک نمائيم که چي ميگويد و آيا بانک ما ميتواند خدمات حقيقي يک بانک اسلامي را عرضه دارد.»

رستوران مک دانولدز در ديترويت، مرغ حلال را عرضه ميدارد، دواخانۀ رايد ايد ، اعلانات عربي دارد و شبکۀ کيبلي کام کست اولين چينل سراسري مسلمانان امريکا را پخش مينمايد.

(فرد ايتون) رئيس امور شرکت ها در شبکۀ کيبلي کام کست ميگويد: «کام کست، تلويزيون (برديجز) يا پلها را پخش مينمايد که زمينۀ براي راه پيمودن براي شبکۀ کيبلي ما ميباشد. در حقيقت، ديترويت اولين بازاري بود که تلويزيون (برديجز) شروع به نشرات نمود.

کارشناسان بازار ميگويند تبليغات براي جامعۀ مسلمانان امريکايي يک موقعيت برنده است. آنان ميگويند در حاليکه مسلمانان امريکايي از شناسايي و احترام خود در جامعۀ لذت خواهند برد، شرکتهاي امريکايي هم از اين موضوع استفاده نموده و اسهام خود را در بازار وسعت خواهند بخشيد.

XS
SM
MD
LG