لینک های دسترسی

Breaking News

قواي نظامي برما راۀ رسيدن راهبان را بمنزل رهبر ديموکراسي مسدود کرد


يک دسته از راهبان بودائي و حاميان شان بعد ازان از کوشش شان جهت رسيدن بمنزل رهبر ديموکراسي برما منصرف شدند که قواي نظامي راۀ شان را مسدود نمود.

قواي نظامي برما امروز با استعمال قوه از رسيدن چندين صد راهب و پشتيبانان شان بمنزل آنگ سان سوچي، رهبر ديموکراسي در رنگون، جلوگيري نمود.

يک دستۀ ديگر راهبان در يک راه پيمائي جداگانه بروز شنبه خود را بمنزل او رسانيدند. قبلاً، يک اجتماع ۲۰ هزار نفري، که تقريباً مناصفۀ آنها را راهبان تشکل ميدادند، در رنگون اجتماع نمودند که بزرگترين نمايش سرپيچي از حکومت نظامي طي ۲۰ سال گذشته بود.

اين دسته از متبرک ترين زيارت برما بسوي مرکز شهر راه پيمائي کردند. در نيويارک، کاندليزا رايس، وزير خارجۀ ايالات متحده گفت مراقب اوضاع ميباشد و حکومت نظامي برما را بيرحم خواند.

XS
SM
MD
LG