لینک های دسترسی

Breaking News

حکومت افغانستان 'به تعميل جزاي اعدام با وصف نگراني هاي بين المللي ادامه خواهد داد'


همايون حميد زاده سخنگوي رياست جمهوري از اعدام اين مجرمين توسط جوخۀ اعدام بضرب گلوله بروز يکشنبه دفاع نموده گفت حکومت افغانستان صرفاً قوانين و قانون اساسي را عملي ميسازد.

وي گفت اين اعدامها درسي بود به ساير جنايتکاران. نطاق متذکر شد که جزاي اعدام در اکثر کشور ها غير از افغانستان نيز عملي ميگردد.

اندکي بعد از آنکه اين اعدام ها علني گرديد، نمايندگي ملل متحد درافغانستان گفت از مهلتي که اخيراً براي تعميل جزاي اعدام از طرف حکومت اعلام شده بود عميقاً پشتيباني ميکند.

اين زندانيان محکوم به جناياتي شامل قتل، اختطاف و سرقت مسلحانه شده بودند.

اعدامها اولين اعدام تائيد شده در افغانستان در سه سال اخير بوده است.

حکومت طالبان در افغانستان اعدامهاي علني بشمول سر بريدن و کشتن بضرب گلوله را انجام ميداد.

XS
SM
MD
LG