لینک های دسترسی

Breaking News

سه امريکايي حايز جايزۀ نوبل در رشتۀ اقتصاد شدند


سه اقتصاد دان امريکايي بخاطر کار هايشان در ساحۀ کمک در سيستم هاي بازار که منابع را بطور موثرتري مشخص ميسازد ، حايزجايزۀ نوبل در رشتۀ اقتصاد شده اند.

اين سه اقتصاد دادن امريکايي که امروز دوشنبه از جانب انجمن ساينس اکادمي سلطنتي سويدن بحيث برندگان جايزۀ نوبل اعلام شدند، عبارت از لينويد هورويتز، ايرک مسکين و راجر مييرسن هستند.

کميتۀ جوايز نوبل ميگويد، اين سه نفر اساسات (تيوري مکانيزم ديزاين) را گذاشته اند که به علماي اقتصاد فرصت خواهد داد تا سيستمهاي کار آمد و مفيد بازار را از آنهايي که کار آمد نيستند تشخيص دهند.

اين کميته ميگويد،اين تيوري يا فرضيه نقش کليدي را در بسياري ساحات اقتصاد و بخشهايي از علوم سياسي ايفا ميکند.

جايزۀ که اين سه اقتصاد دان برندۀ آن شده اند از جملۀ جوايز اصلي که در سال ۱۹۸۵ در وصيتنامۀ آلفرد نوبل تعين شده بود نيست.

اين جايزه در سال ۱۹۶۸ بنيان گذاري شده و طور رسمي بنام (ده ليتل سڤرينگس رکس بنک پرايز) بياد و بود از آلفرد نوبل ياد مي ميشود.

XS
SM
MD
LG