لینک های دسترسی

Breaking News

لايحه مرتبه جاپان حمايت آنکشور از عمليات در افغانستان را ممکن است محدود سازد


کابينه جاپان يک متن تجديد نظرشده لايحه اي را تصويب نمود که ماموريت نظامي تهيه مواد سوخت ذريعه کشتی هاي جاپاني در اقيانونس هند را تمديد ميکند و اما به حمايت عمليات محاربوي تحت رهبري ايالات متحده در افغانستان خاتمه ميبخشد.

تصويب لايحه مرتبه ذريعه کابينه جاپان اينک آنرا آماده بررسي جلسه کامل پارلمان جاپان ساخته و در عين حال آنرا سرآغاز يک روياروئي شديد با سياستمداران مخالف جاپاني ميسازد.

حزب مخالف ديموکراتيک جاپان ميگويد موقف آن عليه آن ماموريت است. لايحه قانوني جاري به تاريخ اول نوامبر منقضي مي گردد.

مطابق به متن مرتبه لايحه جديد، کشتي هاي جاپاني اجازه خواهند يافت کشتی هاي کشتي ضد دهشت افگني را در اقيانونس هند بازهم مواد سوخت دهند، اما نه به آن کشتي هائي که در عمليات محاربوي در افغانستان شريک اند.

لايحه مرتبه، هرگاه مورد قبول قرارگيرد ، حمايت جاپان را از ساير عمليات، مانند عمليات نجات و يا شرکت در کمک هاي بشري قواي ائتلاف، در افغانستان را محدود ميسازد.

XS
SM
MD
LG