لینک های دسترسی

Breaking News

حقوق بشر: برما اطفال خورد سال را به عسکري مجبور ميسازد


يک گروۀ مدافع حقوق بشر مقيم نيويارک ميگويد قواي مسلح برما اطفال را که بعضي شان حتي ده ساله هستند بخدمت عسکري مجبور ميسازد.

سازمان مراقب حقوق بشر طي گزارشي که امروز منتشر شد ميگويد قواي نظامي برما بمنظور پر کردن کمبود عساکر که قسماً ناشي از فرار عساکر و عدم تمايل رضاکاران ميباشد، اطفال را جبراً به عسکري سوق ميدهد.

اين گزارش تحت عنوان "فروش اطفال براي خدمت عسکري: استخدام و استفاده از اطفال براي خدمت عسکري در برما" حاکيست که استخدام کنندگان قواي نظامي و دلالان ملکي براي جلب مردم بخدمت عسکري و لو که از حد اقل سن و معيار هاي صحي تجاوز شود، پول نقد و ساير امتيازات را بدست مياورند.

اين گزارش حاکيست که گروه هاي مسلح مخالف حکومت نيز از اطفال منحيث عساکر استفاده ميکنند ولي به پيمانۀ کوچکتر.

گروه هاي مخالف حکومت و حکومت نظامي برما استفاده از اطفال را منحيث عساکر تکذيب ميکنند. اما وسايل نشراتي برما در گذشته گفته است که بعضي از مجلوبين خورد سال توانسته اند شامل خدمت عسکري شوند.

XS
SM
MD
LG