لینک های دسترسی

Breaking News

در کنفرانس سران شرق آسيا، رهبران توجه را بر تغير اقليم مبذول داشته اند


جاپان يک محمولۀ جديد يک مليارد دالري را جهت کمک بکشورهاي روبانکشاف آسيا جهت مبارزه عليۀ آلودگي و کثافات و تغير اقليم پيشنهاد کرده است.

ياسوو فوکودا، صدراعظم جاپان امروز طي صحبتي در جلسۀ سران در سنگاپور گفت اين پلان، تقريباً دو مليارد دالر قرضه و کمک بلاعوض را طي پنج سال آينده فراهم ميکند.

ازين وجوه براي کمک بساير کشورهاي آسيائي جهت دريافت تعليمات در قسمت کاهش تصاعد گازهاي آلوده کنندۀ هوا، بمنظور کاهش آگودگي هوا و آب استفاده خواهد شد.

آقاي فوکودا اين ابتکار را در جريان جلسۀ انجمن کشورهاي جنوب شرق آسيا و ملاقات با رهبران چين، کورياي جنوبي، هند، آستراليا و زيلاند جديد اعلام نمود.

جلسۀ سالانۀ انجمن کشورهاي جنوب شرق آسيا، جمع شش، که بنام جلسۀ سران آسياي شرقي، نيز ياد ميشود، شامل بعضي از بزرگترين آلوده کنندگان جهان است.

انتظار ميرود اين کنفرانس سران کوشش کند يک تعهد منطقوي را که هدف آن برخورد با تغير اقليم و موضوعات انرژيست، بتصويب برساند.

XS
SM
MD
LG