لینک های دسترسی

Breaking News

محکمۀ عالی پاکستان اعتراضات قانونی علیه انتخاب مجدد مشرف را رد کرد


بيري نيو هاوس خبرنگار صداي امريکا، در اسلام آباد، گزارش ميدهد که حال مردم پاکستان منتظر اند ببينند آيا جنرال مشرف بوعدۀ خود مبني بر کناره گيري از سمت خود بحيث رئيس اردو وفا خواهد نمود و يا خير!

‌آنچنانيکه تصور ميشد قضات انتخابي شخص جنرال مشرف، بروز پنجشنبه تمام اعتراضات قانوني را در راه ممانعت از پيروزي ماه اکتوبر مشرف بحيث رئيس جمهور پاکستان، رفع نمودند.

اين تصميم محکمه يکروز بعد از آن صورت گرفت که قاضي القضات پاکستان، و يکي از حاميان وي اظهار داشت رئيس جمهور ميتواند تا روز شنبه و زمانيکه رياست جمهوري اش مورد تائيد محکمه قرار گيرد، از سمت رياست اردو کنار رود.

و اما، بسياري از مردم معتقد اند که اين اتفاق نخواهد افتاد.

اياز امير، تحليلگر سياسي ميگويد اينکه رئيس جمهور ، چنانکه چندين بار وعده نموده بود، يونيفورم را از تن بيرون کشد، سوال مجهولي است.

او گفت: «ما بايد منتظر شده و ببينيم که آيا در زمان اداي سوگند رياست جمهوري وي از سمت خود کنار خواهد رفت و يا خير! اگر اينکار را انجام دهد اين يکي از وعده هاي خواهد بود که مشرف به آن عمل نموده است.

و اگر اينکار را نکند، همه چيز بسيار نامعلوم خواهد شد.»

منتقدين ميگويند جنرال مشرف در گذشته، چندين بار از تعهدات مشابه، سرباز زده است

XS
SM
MD
LG