لینک های دسترسی

Breaking News

کنفرانس اقليم بالي روي مسير به معاهدۀ جديد اقليم موافقه کرد.


نمايندگان در کنفرانس اقليم تحت سرپرستي ملل متحد در بالي امروز روي پلاني موافقه کردند که باساس آن بايد تا سال ۲۰۰۹ يک معاهدۀ جديد در مورد گرم شدن اقليم کرۀ زمين تسويد و تا سال ۲۰۱۲ تصويب شود.

رئيس ميثاق ملل متحد براي تغير اقليم اين توافق را ديوار برلين تغير اقليم خواند. ايڤو دو بور گفت اين توافق که «نقشۀ راۀ بالي» ياد ميشود، موانع يک ساله بين کشورهاي غني و رو بانکشاف را در مورد فرار گازهاي گرم کنندۀ هوا از بين ميبرد.

تحت فشار ايالات متحده، توافق بالي براي کشورهاي غني هدفي را جهت کاهش گازهاي گلخانه اي الي سال ۲۰۲۰ تعيين ننمود. اتحاديۀ اروپائي و اکثر کشورهاي اشتراک کننده از چنين هدفي پشتيباني کرده بودند.

گروه هاي طرفدار محيط زيست چون گرين پيس از مفکورۀ کاهشات رضاکارانه که براي کشورهاي روبانکشاف پيشنهاد شده انتقاد نموده اند.

از کشورهاي روبانکشاف تقاضا شده تا از اقدامات قابل سنجش، قابل گزارش و قابل تصديقي که اين نقشۀ راۀ بالي جهت کاهش تصاعد گازها سفارش ميکند پيروي نمايند.

هيئت ايالات متحده در آخرين دقايق بمقابل اين تقاضا اعتراض کرد که کشورهاي غني فراهم کردن تکنالوژي اي را براي کشورهاي فقير و روبانکشاف جهت پاک کردن محيط زيست تمويل نمايند. اما پاله دوبريانسکي، رئيس هيئت ايالات متحده در خلال احتجاجات ساير نمايندگان اعتراض خود را پس گرفت.

XS
SM
MD
LG