لینک های دسترسی

Breaking News

رهبر مطلق العنان ازبکستان در انتخابات فردا، در صدد تمديد حکمروائي خود است.


راي دهندگان در ازبکستان بروز يکشنبه در يک انتخابات رياست جمهوري که شديداً تحت کنترول است، راي خواهند داد.

اسلام کريموف، رهبر مطلق العنان ازبکستان براي يک دور سوم رياست جمهوري خود را بمقابل اصل الدين رستموف، دلارام تاش محمدوڤا و اکمل سعيدوف، که از شهرتي بهره مند نيستند، کانديد نموده است.

اين رهبر سابق کمونيست، طي دو دهه حکمروائي مخالفين سياسي خود را يا زنداني ساخته و يا تبعيد نموده، آزادي مطبوعات را مقيد ساخته و مسلماناني را که در نهادهاي خارج کنترول دولت عبادت ميکنند، سرکوب نموده است.

آقاي کريموف بخاطر تخطي از حقوق بشر، بشمول شکنجه و محاکمات نمايشي، مورد انتقاد جهاني قرار گرفته است.

فعالين مخالف حکومت کوشش کرده اند حکم محکمۀ عالي را مبني بر منع شدن کريموف از کانديدا براي دور سوم بدست آورند ولي مؤفق نشده اند.

XS
SM
MD
LG