لینک های دسترسی

اسلام کريموف رئيس جمهور مستبد ازبکستان در انتخابات  پيروز گرديد.


اسلام کريموف ، رئيس جمهور مطلق العنان ازبکستان در يک دور ديگر رياست جمهوري انکشور طي انتخاباتي که ناظرين بين المللي انرا غير ديموکراتيک خواندند ، پيروز شد.

کمسيون مرکزي انتخابات ازبکستان ميگويد که اسلام کريموف ۸۸ عشاريه يک فيصْد آراي انتخابات روز يکشنبه را بدست اورده است.

رۀيس جمهور کريموف براي يک دور سوم در برابر سه کانديد گمنامي که متعلق به احزاب طرفدار حکومت بودند خود را کانديد نموده بود

احزاب مخالف اين راي دهي را بحيث راي دهي دوران شوروي ، با يک کانديد ، تقبيح کردند.

ناظرين انتخابات با سازمان هاي امنيتی و همکاري اروپا بيانيه اي را امروز دوشنبه به نشر سپرده و اظهار کردند که راي دهي براي انتخاب رياست جمهوري ازبکستان معيار هاي ديموکراتيک را براورده نساخته است . مامورين کمسيون انتخابات گفتند که راي دهي روز يکشنبه در يک محيط زیاد تحت کنترول صورت گرفت و به مخالفين واقعي او موقع داده نشد.

XS
SM
MD
LG