لینک های دسترسی

Breaking News

بنگلاديش از اولين سالگرد بميان آمدن حکومت اضطراري يادبود کرد.


بنگلاديش امروز از اولين سالگرد بميان آمدن حالت اضطرار با اين تعهد که تا ختم سال انتخابات را داير خواهد نمود، يادبود بعمل آورد.

ايازالدين احمد، رئيس جمهور بنگلاديش، طي پيامي خطاب بملت گفت حکومت سرپرست در قسمت ايجاد حکمروائي قانون، مبارزه عليۀ فساد اداري و امحاي دهشت افگني نقش قاطعي بازي کرد.

آقاي احمد همچنان گفت مطمئن است که طبق اعلاميۀ کميسيون انتخابات کشور، در سال ۲۰۰۸ يک انتخابات عمومي آزاد، منصفانه و باورکردني براه خواهد افتاد.

سازمان عفو بين المللي از بنگلاديش تقاضا کرده که قبل از انتخابات حالت اضطرار را رفع کرده و حقوق بشر را اعاده نمايد.

بتاريخ ۱۱ جنوري سال ۲۰۰۷، آقاي احمد حالت اضطرار را اعلام کرده و انتخابات را که براي تاريخ ۲۲ جنوري سال گذشته قرار گذاشته شده بود، براي مدت نامعلومي بتعويق افگند و يک حکومت سرپرست را که رياست آن اکنون بدست فخرالدين احمد است، تعيين کرد.

حکومت مؤقت ازان زمان ببعد طي يک عمليات وسيع ضد فساد اداري ده ها سياستمدار را توقيف کرد، که شامل دو صدراعظم سابق ميباشد. شيخ حسينه و خالده ضيا هردو بمحاکمه کشانيده ميشوند.

XS
SM
MD
LG