لینک های دسترسی

وزير دفاع ايالات متحده از قابليت ناتو انتقاد کرد


رابرت گيتس، وزير دفاع ايالات متحده از قابليت ناتو در جنگ با شورشيان در افغانستان انتقاد نموده ميگويد بسياري از قواي اروپائي بعوض جنگ با شورشيان در قسمت جنگ نوع جنگ سرد تعليم ديده اند.

گيتس بروزنامۀ لاس انجلس تايمز گفت درين مورد نگراني دارد که بعضي از مشاورين نظامي که به افغانستان فرستاده شده اند، تعليمات مناسب نديده اند و بعضي از بخش هاي قواي نظامي نميدانند که عمليات ضد شورش را چگونه براه اندازند.

گيتس طي مصاحبه اي که امروز منتشر شد گفت اکثريت قواي اروپائي در قسمت ضد شورش تعليمات نديده اند و در عوض در قسمت جنگ هاي فولدا گپ تعليم ديده اند.

فولدا گپ، مناطق کم ارتفاع آلمان غرب است که فکر ميشد راۀ احتمالي تهاجم تحت رهبري شوروي در جريان جنگ سرد باشد.

طي دو سال گذشته، طالبان و ساير جنگجويان يک سلسله حملات روزافزون را در افغانستان براه انداختند.

انتظار ميرود در بهار وقتي برف ذوب ميشود و راه ها قابل عبور و مرور ميگردد، خشونت افزايش يابد. ايالات متحده در هفتۀ جاري اعلام کرد که ۳۲۰۰ عسکر اضافي قواي پيادۀ بحري را در افغانستان مستقر خواهد ساخت.

XS
SM
MD
LG