لینک های دسترسی

حبس ابد برخی از تعدادی دخیل در آشوبهای گجرات در سال ۲۰۰۲


يک محکمه اي هند حکم حبس ابد را به يازده نفريکه در قتل و تجاوز های جنسی مسلمانان در جريان آشوبهای مذهبی در سال ۲۰۰۲ در گجرات محکوم شده بودند، اعلام نمود.

يک فرد پوليس نيز محکوم شده بود. وی متهم بود که از مجرمين محافظت کرده است. پوليس به سه سال حبس محکوم گرديد.

وکيل مدافع اظهار نمود کسانيکه محکوم شده اند، استيناف طلب ميشوند. محکوميت اين گروه از جانب يک محکمه ای خاص در شهر بمبي اعلام گرديد.

محاکمه آنها را به حکم محکمه عالی در سال ۲۰۰۴ به بمبي انتقال داده بودند. بلقيس بانو يک زن حامله مسلمان که در جريان تجاوزات آشوبها يکی از شاهدان عمده محاکمه آنها بود.

دختر سه ساله اش و چند تن از اعضای خانواده ای او در حمله ای هندوان بر يک گروه مسلمان کشته شده بودند.

XS
SM
MD
LG