لینک های دسترسی

محکمۀ عالي اسرائيل تعزيرات مواد سوخت بر غزه را تائيد کرد


محکمۀ عالي اسرائيل تصميم حکومت را مبنی بر قطع ارسال مواد سوخت به باريکۀ غزۀ تحت کنترول حماس، تائيد نموده است.

از وقتيکه حماس در ماۀ جون کنترول باريکۀ غزه را بدست گرفت، اسرائيل با همکاری مصر، آن منطقه را مسدود ساخته است.

گروه هاي مدافع حقوق بشر بمقابل اين تعزيرات، که اسرائيل ميگويد بمنظور متوقف ساختن شليک راکت توسط تندروان فلسطيني از غزه وضع گرديده، اعتراض نموده اند.

تندروان حماس يک مانع سرحدی بين غزه و مصر را هفتۀ گذشته منفجر ساخته هزاران نفر را قادر ساختند جهت خريداری تدارکات بمصر داخل شوند.

در قاهره، امروز حسني مبارک، رئيس جمهور مصر و محمود عباس، رئيس ادارۀ فلسطينيان اوضاع سرحد را مورد بحث قرار دادند.

محمود عباس پلاني را پيشنهاد نموده که بموجب آن ادارۀ فلسطينيان کنترول گذرگاۀ سرحدي غزه را بين اسرائيل و مصر بدست بگيرد.

او ميگويد تا وقتي با حماس صحبت نخواهد کرد که آن جناح انتخابات قبل از وقت و اعادۀ کنترول غزه را به ادارۀ فلسطينيان، قبول کند.

XS
SM
MD
LG