لینک های دسترسی

حقوق بشر: رژيم هاي ديموکرات، متخلفين مستبد را حسايده نميسازند


يک گروۀ عمدۀ مدافع حقوق بشر ميگويد ايالات متحده و ساير رژيم هاي ديموکراتيک حکمروايان مستبد را در قسمت تخطي از حقوق مدني و سياسي شهروندان شان، جوابده نميدانند.

گروۀ مراقب حقوق بشر طي گزارش سالانه اش ميگويد ديموکراسي هاي غربي با تقاضا ننمودن از حکومات جهت احترام بحقوق شهروندان شان، حقوق بشر را در سراسر جهان بمخاطره مياندازند.

از کينيا، پاکستان، روسيه، تايلند و کولمبيا در جملۀ کشورهايي نام برده شده که در سال ۲۰۰۷ از رژيم ديموکراتيک تخطي کردند.

کنث راث، رئيس اجرائيوي اين گروۀ مدافع حقوق بشر ميگويد حکومات غربي روي انتخابات ديموکراتيک اصرار ميورزند ولي موضوعات کليدي حقوق چون آزادي مطبوعات و اجتماعات مسالمت آميز را ناديده ميگيرند.

اين گزارش حاکيست که ايالات متحده با حفظ زندان هاي سري در خارج بتخطي از حقوق بشرادامه داده است.

اين گزارش علاوه ميکند در قسمت رويه با جنگجويان دشمن، بشمول کساني که در زندان قواي نظامي ايالات متحده در گوانتانموي کيوبا، پيشرفتي صورت نگرفته است.

XS
SM
MD
LG