لینک های دسترسی

Breaking News

مرض سرطان


موسسات بين المللي صحي ميگويند که جهان در آستانۀ يک همه گيري سرطان قرار دارد.

سازمان صحي جهان گزارش ميدهد که در سال ۲۰۰۵ هفت مليون نفر از سبب اين مرض تلف شده اند.

اين سازمان پيش بينی ميکند که تعداد وفيات ناشی از سرطان و واقعات جديد اين بيماری طی سالهای آينده، بطور سرسام آوری افزايش خواهد يافت.

پيتر باويل، مدير يک ادارۀ بين المللي تحقيقات، در مورد سرطان ميگويد که سرطان يک مشکل جهانگير است: «کشيدن سگرت در واقعيت يک مشکل بسيار بزرگ است که ما در حال حاضر با آن روبرو استيم.»

بزرگترين ميزان افزايش اين بيماری در کشور هاي روبه انکشاف و کشور هاي تازه صنعتی موجود بوده و بمشاهده ميرسد که، قرار توقع، بيش از ۷۰ ٪ همۀ وفيات سرطان درین کشور ها به واقع خواهد شد.

وي ميگويد کسانيکه به کشيدن سگرت، پايپ و سيگار عادت دارند در معرض خطر بيشتر مصاب شدن به سرطان هاي ريه، معده، گرده و عنق رحم، همچنان به سرطان خون دچار خواهند شد.

او میگوید: «اگر سگرت کشيدن به شکل فعلی آن ادامه يابد، طی ۲۵ سال اول اين قرن، ۱۵۰ مليون مرگ و مير حاصله از سگرت کشيدن را توقع برده ميتوانيم.«

بين سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۵۰ ، تأثير همه گيری عادت به سگرت که در نيمه قرن گذشته در ميان کشور های دارای منابع پايين و متوسط، آغاز گرديد، افزايش خواهد يافت. و توقع برده میشود که در جريان ربع دوم اين قرن، ۳۰۰ مليون وفيات ناشی از آن صورت میگیرد. و ما تخمين ميزنيم اگر اين گرايش ادامه یابد، در جريان نيمۀ دوم اين قرن، جهان شاهد ۵۰۰ مليون وفيات ناشی از کشيدن سگرت خواهد بود.

سازمان صحی جهان گزارش ميدهد که يک سوم همۀ واقعات سرطان ميتواند جلوگيري شود و يک سوم همۀ واقعات سرطان، در صورت تشخيص مقدم، قابل تداوي است. اين گزارش ميگويد که تداوی شعاعی در ۵۰ فيصد واقعات يک تداوی مؤثر و اقتصادی است.

با آنهم ادارۀ بين المللی انرژی ذروی ميگويد که کمبود پنجهزار پايه ماشين تداوی شعاعی يا راديوتراپي در سراسر جهان وجود دارد و اکثر کسانيکه نياز به تداوی شعاعی دارند، اين نوع تداوی در دسترس شان قرار ندارد.

يک نقطۀ ديگر که بايد ذکر شود معروض بودن اطفال به دود سگرت است، طوريکه نزديک به ۷۰۰ مليون طفل در سراسر جهان بطور منظم دود سگرت را تنفس ميکنند.

اطفال با خطرات جدي صحي، از جمله وزن پايين زمان ولادت، نفس تنگي، برانشيت، سينه بغل و غيره روبرو استند. همچنان يک مطالعۀ جديد نشان ميدهد اطفاليکه با دود سگرت در خانه معروض استند احتمال عادت نمودن به سگرت در نزد شان دوبار بيشتر است.

با در نظرداشت نکات فوق بايد به پاليسي سازان در مورد اين تهديد معلومات داده شود تا آنها اقدامات لازم را براي کاهش چشمگير تعداد متوقعۀ وفيات ناشي از سرطان در جهان اتخاذ نمايند.

XS
SM
MD
LG