لینک های دسترسی

چاد تحت خالت اضطرار سراسري قرار دارد.


چاد امروز در حالي تحت حالت اضطرار سراسري قرار گرفته که حکومت کوشش ميکند در قبال حملۀ ماۀ جاري شورشيان بر پايتخت، نظم را اعاده کند.

ادريس دبي، رئيس جمهور اين موضوع را ديشب اعلام کرده گفت که اين حالت اضطرار امروز آغاز مييابد و براي ۱۵ روز دوام خواهد کرد. او گفت بمنظور حفظ نظم و تضمين ثبات در کشور تدابير غيرعادي لازم است.

اين فرمان حالت اضطرار قيود شب گردي را اجازه داده و به حکومت صلاحيت ميدهد حرکت مردم و وسايط را کنترول کرده و جلسات را منع نموده و مطبوعات را کنترول کند.

در يک انکشاف ديگر، ادارۀ پناه گزينان ملل متحد ميگويد افراد مسلح در شرق چاد کارمندان بشري را مانع ميشوند که هزاران پناهندۀ دارفور را از سرحد ناآرام چاد و سودان دور سازند.

يک سخنگوي ادارۀ پناه گزينان ملل متحد ميگويد هويت افراد مسلح معلوم نيست و اين افراد براي اين عمل شان دليلي ارائه نميکنند.

XS
SM
MD
LG