لینک های دسترسی

کورياي شمالي عدم ارسال کمک را مسؤل بطي بودن خاموش ساختن دستگاۀ توليد برق ذروي ميخواند.


متخصصين ذروي ايالات متحده که تازه از کورياي شمالي بازگشته اند ميگويند پيونگ يانگ ميخواهد قبل ازانکه پروگرام ذروي خود را بطور مکمل افشا کند، کمک انرژي اي که وعده داده شده، فرستاده شود و اسم کورياي شمالي از فهرست سياۀ دهشت افگني و تعزيرات ايالات متحده خارج گردد.

درين هيئت يک فزيک دان يونيورستي ستنفرد، يک مامور سابق وزارت خارجه و يک مامور دفتر ريچارد لوگر، سناتور ايالات متحده، شامل بودند. اين سفر باجازۀ حکومت ايالات متحده صورت نگرفته بود.

آنها ميگويند کورياي شمالي عمليۀ برون کشيدن ميله هاي مواد سوخت ذروي را از دستگاۀ يونگ بيون بطي ساخته است. روزانه ميتوان تا ۸۰ ميله را بطور محفوظ برون کرد ولي گفته ميشود کورياي شمالي روزانه ۳۰ ميله را خارج ميکند.

در حاليکه صرف ۱۴۰۰ ميله از هشت هزار ميلۀ مواد سوخت از دستگاه خارج گرديده، متخصصين ميگويند خاموش ساختن دستگاه شايد ماه ها را در بر بگيرد.

توافقي که در ماۀ اکتوبر بوجود آمد خواستار ميشود که دستگاه تا ختم سال گذشته بايد کاملاً متوقف ميشد.

XS
SM
MD
LG