لینک های دسترسی

اعتیاد به مصروفیت های انترنیتی و کامپیوتری - نوعی از امراض روانی است


شما، کسانيکه کامپيوتر داريد، آيا قادر هستند دیگر از ایمیل استفاده نکنید؟ آيا شما قادر هستيد از فرستادن پيام هاى کامپیوتری و يا بازى هاى ويديويى دوری جویید؟

بنابر گزارش اخير نشريۀ امريکايى روان شناسى، اعتیاد به اين اعمال، نوعی تکليف روحى است.

(نيکي برون) يکي از کسانى است که قادر نبوده است 'تکست' یا فرستادن پیام های الکتریکی را متوقف سازد.

او میگوید: "من صبح و چاشت و شب 'تکست' ميکنم، در یک ماه شايد از ۳ تا ۵ هزار بار بیشتر 'تکست' بفرستم."

اين عادت وى چنان قوى است که بعضى از روانشاسان آنرا مريضى روانى شناسايى کرده اند - مريضى که اشخاص بدون اینکه فکر کنند، نا خود آگاه، به کار مورد علاقه خود دست میبرند.

بعضى این اشخاص چنان به تکست نمودن عادت دارند که حتى موقع رانندگى هم تکست مينمايند - کاری که نهایت خطرناک بوده و به قیمت جان یک شخص تمام میشود.

مقالۀ که در نشريۀ امريکايى روان شناسى بچاپ رسيده است ميگويد ايميل نمودن، تکست نمودن و بازى نمودن مسابقات ويدیويى، يک مشکل نهایت جدى از نقطه نظر صحت عامه است. و اعتیاد به این مصروفیت ها باید منحيث يک مريضى شناخته شود.

داکتر (رونالد ديويس) عضو انجمن داکتران امريکا ميگويد: "اعتياد احساس وابستگى به خانواده و جامعه را از بين ميبرد، شما ممکن است تمام وقت خود را در خانه و در اطاق خود مشغول بازى ويدويويى و یا ایمیل و انتنریت باشید. این کار، شما را در عالمى ديگرى ميبرد - عالمی که هيچ انتهايى ندارد."

حکومت کوريايى جنوبى، بازی کامپیوتری ويدويويى را يک موضوع جدى صحت ميداند. همچنان، حکومت چين مدت زمانيکه را اشخاص در کاميپوتر ها مشغول بازى های کامپیوتری و انترنیتی اند، محدود ساخته است.

XS
SM
MD
LG