لینک های دسترسی

روزنامۀ امريکائي مينويسد که قواي ايالات متحده کماندوهاي افغاني را جهت جنگ با طالبان تربيه ميکند.


يک روزنامۀ معتبر ايالات متحده گزارش ميدهد که قواي خاص ايالات متحده کماندوهاي اردوي افغانستان را تربيه ميکند تا جنگجويان کليدي بمقابل شورشيان طالب باشند.

روزنامۀ واشنگتن پوست از قول قوماندان هاي ايالات متحده در افغانستان گزارش ميدهد که اين کماندوها حملاتي را براه انداخته اند که بمرگ يا دستگيري ۳۰ رهبر طالبان منجر شده است. اين حملات از ماۀ دسمبر باينطرف در دهات شرق افغانستان براه افتاده است.

گزارش واشنگتن پوست حاکيست که اين کماندوها بخشي از يک قواي چهار هزار نفري عساکر افغاني است که توسط قواي عمليات خاص ايالات متحده تربيه شده و قواي خاص براي شان در عمليات مشوره ميدهد.

گزارش حاکيست که تشکيل اين قوا نقطۀ عطفي براي قواي خاص است که در صدد ايجاد يک قواي دوام کردني هستند که عاقبت جانشين قواي ايالات متحده شوند.

در گذشته دسته هاي کوچک مليشياي افغانستان براي قواي خاص ايالات متحده در افغانستان نقش کمکي را بازي ميکردند.

روزنامۀ واشنگتن پوست ميگويد اين کوماندوها در يک پايگاۀ نظامي امريکا در ولايت خوست در شرق افغانستان در جوار قواي خاص تربيه شده و ميجنگند.

اين روزنامه مينويسد که اين کوماندوها در بخش هاي خشونت بار خوست و ساير مناطق، رهبران شورشيان، تمويل کنندگان و يا بم سازان را دستگير نموده و يا ميکشند تا دران منطقه امنيت و سلطۀ حکومت را حکمفرما سازد.

XS
SM
MD
LG