لینک های دسترسی

رقم تلفات ناشی از طوفان بحری  در برما از ۲۲ هزار بلند رفته است


کمک هاي جامعۀ بين المللي در حالي به حکومت تحت رهبري نظامي برما ميرسد که رقم تلفات طوفان بحري روز شنبه بيشتر از ۲۲ هزار نفرگزارش شده است.

ايالات متحده امريکا، چين و اتحاديۀ اروپايي همه پول نقد و ارسال مواد خيريه را پيشنهاد کرده اند. هند دو کشتي قواي بحري حامل مواد غذايي، خيمه، کمپل و ادويه جات را به آن کشور ارسال داشته است.

امروز سه شنبه اولين طيارۀ حامل کمک هاي خارجي از تايلند به رنگون مواصلت کرد.

مقامات برما ميگويند درحدود ۴۱ هزار نفر مفقود الاثر اند و در حاليکه معلومات تازه از مناطق بيشتر آسيب رسيده مواصلت ميکند، رقم تلفات نيز شايد افزايش يابد.

مقامات ميگويند طوفان بحري بنام «نرگس» صد ها هزار نفر را بدون پناهگاه ساخته و فقدان شديد آب نوشيدني وغذا را سبب شده است.

سخنگوي کميتۀ بين المللي صليب سرخ ميگويد، هزاران کارمند صليب سرخ برما در مصب درياي ايراودي در حال جستجو هستند.

اين منقطه شديد ترين صدمات را متحمل شده است. برما در گذشته از دريافت کمک هاي بين المللي احتراز ميکرد، اما با در نظر داشت اين مصيبت طبيعي، آن کشور به مقامات خارجي و سازمان هاي خيريه گفته که کمک هاي آنها را خواهد پذيرفت.

گروه هاي بين المللي ابراز نگراني کرده اند که اين کمک ها شايد به محتاج ترين مردم در مناطق شديداً آسيب رسيده در برما نخواهد رسيد.

XS
SM
MD
LG