لینک های دسترسی

داکتر سپینتا: افغانستان در تأمین منافع ملی خود...باید به دید گاه های بازیگران سیاسی و نظامی مختلف توجه داشته باشد


"افغانستان در تأمین منافع ملی خود به دلیل ایجابات جنگ علیه دهشت افگنی و روند دولت سازی و کمبود ظرفیت های مادی و انسانی، بیشتر از جا های دیگر باید به دید گاه های بازیگران سیاسی و نظامی گوناگون توجه داشته باشد."

این مطلب را داکتر اسپنتا، وزیر امور خارجه افغانستان در محفلی که جهت تشریح استراتیژی ملی انکشافی افغانستان ترتیب گردیده بود، ابراز نمود.

وی اضافه نمود: "افزون بر این، تعداد بازیگران سیاست بین المللی در دنیای جهانی شده، به مراتب بیشتر است - نسبت به دولت های ملی، شرکت های ملیتی، سازمان های غیر دولتی، موسسه های بین المللی و پیمان های منطقوی که هر روز بیشتر از پیش بر سیاست جهانی و سیاست ملی تاثیر می گذارند. این واقعیت یک اجتناب نا پذیر در جهانی شدن و دگرگونی های ساختاری در جهان ما میباشد."

در این محفل که در تالار وزارت امور خارجه افغانستان ترتیب گردیده بود،علاوه بر مقامات حکومت افغانستان، نماینده گان مردم در پارلمان، تعدادی زیادی از سفرای کشور های مختلف نیز حضور داشتند.

XS
SM
MD
LG