لینک های دسترسی

Breaking News

مذاکرات صلح صومالیا بتعويق افتاد و توقع ميرود فردا شروع شود


مذاکرات صلح بين مقامات حکومت صوماليه و رهبران تبعيدي اسلاميست ها که قرار بود بروز شنبه در جيبوتي آغاز يابد بتعويق افتاده است.

مامورين ملل متحد ميگويند احمد اولد عبدالله، نمايندۀ خاص ملل متحد بروز شنبه با دو هيئت مذاکرات جداگانه را داير کرد.

آنها ميگويند انتظار ميرود دو جانب طي يکي دو روز ديگر ملاقات روياروئي نمايند. اولد عبدالله، ديشب طي صحبت با خبرنگاران گفت او از اميدوار بودن فراتر ميرود و ميگويد که صومالي ها بصلح و آشتي در صوماليه متعهد هستند.

خشونت بين قواي طرفدار حکومت و يک شورش تحت رهبري اسلاميست ها دران کشور شاخ افريقا ادامه دارد. بروز شنبه، شورشيان اسلاميست در يک شهرک در جنوب مقديشو، بر يک کاروان وسايط حکومتي حمله کرده، چهار عسکر را کشتند.

XS
SM
MD
LG