لینک های دسترسی

افغانستان خواستار ۵۰ مليارد دالر کمک شده است


حکومت افغانستان در نظر دارد خواستار ۵۰ مليارد دالر کمک شود تا پروژه هاي امنيتي و انکشافي آن کشور جنگ زده را تمويل کند.

اسحق نادري، مشاور ارشد اقتصادي ديروز بخبرنگاران گفت رهبران آن کشور در نظر دارند تا اين تقاضا را بتاريخ ۱۲ جون در کنفرانس پاريس بعمل آورند.

مقامات افغاني يک استراتيژي ملي پنج هزار صفحه اي را که بمنظور حل و فصل يک تعداد بي کفايتي ها در عمليۀ کمک است، ارائه خواهند کرد.

نادري ميگويد افغانستان به پول ضرورت دارد تا کشور را که سرمايۀ بشري، مادي و اجتماعي خود را از دست داده، بازسازي نمايد.

او گفت سقوط افغانستان بعد از بيش از ۲۵ سال جنگ کامل بود کمک دهندگان بين المللي از سال ۲۰۰۱ باينطرف که قواي ايالات متحده طالبان را از قدرت برانداخت، تقريباً ۲۵ مليارد دالر را تعهد کردند.

اما تا بحال حکومت افغانستان صرف ۱۵ مليارد دالر دريافت کرده و تقريباً ۴۰٪ آن بحيث مفاد و معاشات به کشور کمک دهنده ميرود.

XS
SM
MD
LG