لینک های دسترسی

Breaking News

چين ميگويد تعداد تلفات ناشي از زلزله شايد از ۵۰۰۰۰ نفر تجاوز کند


چين ميگويد تقريباً ۴۰۰ بند و ذخيرۀ آب در نزديک مرکز زلزلۀ روز دوشنبه خساره مند شده است. اين اعلاميه در حالي نگراني هاي بيشتري را سبب گرديد که مقامات آن کشور امروز گفتند تعداد تلفات ناشي از زلزله شايد از ۵۰ هزار نفر تجاوز کند.

قواي نظامي عجله ميکند تا قبل ازانکه دير شود مردمي را که زير مخروبه ها مدفون شده اند، نجات بدهد. مقامات در ولايت غربي سيچوان ميگويند تعداد معلوم تلفات به ۱۹ هزار و ۵۰۰ نفر رسيده است.

سينهوا، آژانس خبرگزاري رسمي چين ميگويد عساکر به سيچوان فرستاده شده اند تا درزي را که در بند زيپينگ پو ايجاد شده، ترميم نمايند.

وزير آب چين ميگويد بارابطه به بندها، ذخاير آب و دستگاه هاي توليد برق آبي در منطقۀ زلزله زده، نگراني هاي محافظتي وجود دارد.

بيش از سه روز از وقوع اين زلزله که شدت آن بمقياس رکتر هفت اعشاريه نه بود، ميگذرد و مقامات اذعان ميکنند که اميد براي يافتن جان بسلامت بردگاني که مدفون شده اند، کاهش مييابد.

سينهوا ميگويد ۴۴ حکومت محلي در ولايت سيچوان خسارات شديد را متحمل شده و فشاري که ده ها هزار نفر بيخانمان ايجاد کرده رو به افزايش ميباشد.

بعضي از مردم بيخانمان اکنون در مورد تاخير در عکس العمل و تدارکات عاجل حکومت شکايت ميکنند.

XS
SM
MD
LG