لینک های دسترسی

چين منابع اش را بر جهيل هاي تخصيص داده است که طي زلزله مدهش ايجاد شده اند


چين منابع فزاينده اش را بر جهيل هاي پر از آب تخصيص داده که طي زلزله مدهش اين ماه ايجادشده اند.

مقامات چيني ده ها هزار نفر را به محلات ديگر ديگر انتقال داده و ميليون ها دالر را صرف جلوگيري از سيلاب ها کرده اند.

انتظار ميرود بارانهاي زياد در روز هاي آينده دست دهد. اين امر باعث تزئيد نگراني ها شده که يک بند طبيعي خاکي در ولايت زلزله ديده سيچوان، قبل از اينکه کارگران آب جهيل را کم سازند، تخريب نگردد.

عمله نجات تا کنون بيش از ۱۵۰ هزار نفر را که در سطح پائيني بند بود و باش داشتند، بديگر محلات منتقل ساخته اند.

دولت چين حدود ۲۷ ميليون دالر را صرف رسيدگي به اين جهيل ها کرده که بنام جهيل هاي باراني ياد مي گردد و زماني تشکيل شده اند که لغزش هاي گل ناشي از زلزله سد مسير دريا ها شد.

آژانس خبري سين هووا ميگويد که بارانها باعث ايجاد ۳۴ جهيل شده و ۲۸ آنها ممکن درهم شکنند و موجب وقوع سيلاب ها گردند.

مامورين ن چيني ميگويند رقم تلفات از زنله روز ۱۲ مي اينک از ۶۸ هزار زيادنر شده و قريب ۲۰ هزار نفر و يا بيشتر از آن نفر مفقود الاثر اند.

در عين حال امروز چهارشنبه وزارت خارجه جاپان اعلام کرد که مامورين چپني از قواي نظامي آن کشور تقاضا کرده اند تا مواد تعاوني رابه چين برسانند. جاپان ميگويد اين پيشنهاد را تحت مطاالعه قرار داده است.

XS
SM
MD
LG