لینک های دسترسی

حزب راست گرای سوئيس  - جلوگيری از اخذ تابعيت خارجی ها شده اند


بروز يکشنبه مردم کشور سوئيس بپاي صندوق هاي راي رفته و در همه پرسي يا رفرندامي که حزب مردم راست گرا، براي مشکل ساختن اخذ تابعيت مهاجرين، پيشنهاد نموده اند، راي خواهند داد.

پيشنهاد مذکور به جوامع محلي اجازه آنرا خواهد داد تا با اخذ آراي عمومي، در اين که کدام مهاجر تعبه سوئيس گردد، تصميم بگيرند.

مهاجرين حق مرافعه را نخواهند داشت. محکمۀ عالي سوئيس قبلاً بر عليۀ اجرايي تابعيت با آراي عمومي فيصله صادر نموده بود.

اعلاناتي که براي حمايت از اين پيشنهاد تهيه شده است دستهاي سياه و نصواري را نشان ميدهد که بسوي پاسپورت سوئيسي دراز شده است و در روي آن نوشته اند (توقف).

خارجي هايکه براي تابعيت سوئيس قبلاً پيشنهاد داده اند، با مراحل طولاني و سخت گيرانۀ قانون مهاجرين مواجه اند.

آنان بايد حداقل ۱۲ سال باشنده کشور سوئيس بوده و ثابت سازند که از قوانين و فرهنگ آنکشور آگاهي کامل دارند.

XS
SM
MD
LG